Privacy page

Niek de Groot, gevestigd aan Vechtstraat 164, 1079JT Amsterdam, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.niekdegroot.nl Vechtstraat 164 1079JT, Amsterdam, +31 6 34020208

Niek de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Niek de Groot. Hij is te bereiken
via info@niekdegroot.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Niek de Groot verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens
achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder
die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via info@niekdegroot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Niek de Groot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Niek de Groot neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Niek de Groot) tussen zit. Niek de Groot gebruikt de
volgende computerprogramma's of -systemen: iOs

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Niek de Groot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hebben daarom geen
bewaartermijnen

Delen van persoonsgegevens met derden
Niek de Groot verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Niek de Groot gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je
zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of
recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@niekdegroot.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Niek de Groot zal zo
snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Niek de
Groot wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Niek de Groot neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@niekdegroot.nl